https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10988.e3368011-6364-4940-aa6a-f85c3dedb162.8ccaec16-b237-4b62-b9c0-7dd1f443f414.7288f6f7-463b-44bc-9bb3-1f3378ffaeef.png

Detects emails that reference a Tandem calendar event and shows the event's details.

This app detects messages that reference a tandem calendar event, displays event details, and allows you to take actions on the calendar event (such as add to your Outlook calendar, approve/reject event requests, and more).

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17034.e3368011-6364-4940-aa6a-f85c3dedb162.8ccaec16-b237-4b62-b9c0-7dd1f443f414.ac20d091-918f-4c36-9515-e0994f4dcd0d.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42695.e3368011-6364-4940-aa6a-f85c3dedb162.8ccaec16-b237-4b62-b9c0-7dd1f443f414.0d7bc71c-cbee-4e9c-96f5-1df3aaa3889c.png