https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59479.754846fb-754c-431c-a2f6-03edced2913e.c8fd11e3-7d4b-4b29-99f0-217a2d7b27bd.051c0e68-2c2d-4628-b717-67f11c961b0e.png

Consistency Checker

Intelligent Editing

Find mistakes in your text that no spelling or grammar checker can find.

Consistency Checker finds consistency mistakes in your text. It looks for possible errors in hyphenation (e.g. ‘part time’ and ‘part-time’), spelling (e.g. ‘color’ and ‘colour’), use of numbers in sentences, and much more.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25106.754846fb-754c-431c-a2f6-03edced2913e.c8fd11e3-7d4b-4b29-99f0-217a2d7b27bd.3b0f317d-daf0-4435-8364-6fea653b53c2.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51719.754846fb-754c-431c-a2f6-03edced2913e.c8fd11e3-7d4b-4b29-99f0-217a2d7b27bd.de0bda26-aad3-4d41-b410-b05a231ccda1.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39701.754846fb-754c-431c-a2f6-03edced2913e.c8fd11e3-7d4b-4b29-99f0-217a2d7b27bd.4fa91cf3-f791-422f-adf2-e3da9ba5d922.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49599.754846fb-754c-431c-a2f6-03edced2913e.c8fd11e3-7d4b-4b29-99f0-217a2d7b27bd.034f99c2-b068-4520-92cd-1f7de3b88091.jpeg