https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47855.638a8277-ce1e-47c3-9822-635509f7aa20.6a8ebf23-1177-42b6-9b13-e6aab41e23c1.3fbcccc5-c89b-4c5c-98dd-6be340cf5a9d.png

QR and Barcode Generator

Dhwani Raval

Generate QR Code or Barcode directly from the Office Applications.

Generate QR Code or Barcode directly from the Office Applications*.

An easy solution to generate many types of code, like, QR Code, Code 39, different Code 128, etc.

*Internet Access Required

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44745.638a8277-ce1e-47c3-9822-635509f7aa20.6a8ebf23-1177-42b6-9b13-e6aab41e23c1.76a08d97-79cb-4dae-ac24-9d4687b5e1b0.png