https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44139.b82cd4f5-2d5d-48e0-bd42-084f9c6937af.5340a93e-eac8-4f75-ab94-51b66036407e.105d3820-acec-4859-81fd-15157c86b2d0.jpeg

Slice Timer

Webinator Apps

Timer that will countdown as a visualization of slices in a circle.

Having troubles keeping your meetings from running long? Use this time on your PowerPoint Presentations to limit the discussion time and visually see how long each how to spend on each slide.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4120.b82cd4f5-2d5d-48e0-bd42-084f9c6937af.5340a93e-eac8-4f75-ab94-51b66036407e.5cb542ec-b25d-4523-a4d8-0e83e6c55309.png