https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19769.e0cace34-54f7-4c0a-8022-75afee96ed81.b736dc5a-d751-4f7e-b799-b4e76bce9ef6.1790f516-2b13-4102-a70a-43c4aedc838e.png

Like for Outlook

atwork gmbh

Send a Like with one click!

Like E-Mails and send notifications with only one click directly in Outlook like in Social Media.

- Send like to sender

- Send like to all recipients

- Send busy message to sender

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58007.e0cace34-54f7-4c0a-8022-75afee96ed81.b736dc5a-d751-4f7e-b799-b4e76bce9ef6.f358ed3f-2d0d-40d4-972c-7b077b558dab.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14298.e0cace34-54f7-4c0a-8022-75afee96ed81.b736dc5a-d751-4f7e-b799-b4e76bce9ef6.4fa88528-d1d0-40e6-9b8f-09da29408607.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19008.e0cace34-54f7-4c0a-8022-75afee96ed81.b736dc5a-d751-4f7e-b799-b4e76bce9ef6.e5ae8d1c-3a26-442f-8774-add68e0202e7.jpeg