https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42800.19214c02-d134-4963-a9af-da2e12fe2619.3b68f0ae-36fa-43ce-9ae7-7aa50dd49fc6.5c4b74bd-f3da-4147-b83a-60cbdb9b30a7.png

Custom XML Part Editor

Koprivica Ognjen

Enables viewing and editing custom XML parts attached to a document.

This app goes around Word 2013 limitations when it comes to editing custom XML part document through the Word application itself. With this app, you can load, view and edit any custom XML part documents in a fast and convenient way.

How to use:

- Enter the namespace of the XML Part that you want to edit in the "XML Part namespace" text box.

- Press "Read from XML Part" button to open XML Part document.

- When you finish editing, press "Write to XML Part" button to save your changes.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16800.19214c02-d134-4963-a9af-da2e12fe2619.3b68f0ae-36fa-43ce-9ae7-7aa50dd49fc6.c7a22881-59ff-4139-97d6-9e01d6ca4929.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63972.19214c02-d134-4963-a9af-da2e12fe2619.3b68f0ae-36fa-43ce-9ae7-7aa50dd49fc6.13bec80d-a3b2-4930-8f7e-e6ba492463d8.png