https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51637.d671b7da-02a3-41de-afd2-835cdf1f7b37.cca24694-e207-4256-ae2b-1c64bf832ad9.69277350-76d9-4138-bfd4-95123f2b6349.png

Bullhorn for Email

bởi Bullhorn

(24 xếp loại)

Integrate Bullhorn ATS/CRM features directly into Office365 and Exchange mail systems.

Bullhorn for Email helps recruiters using the Bullhorn ATS/CRM manage overflowing inboxes, save time, stay organized, and make more placements.

---

Bullhorn for Email is fully supported in Internet Explorer 10+, Chrome 24+, Firefox 17+ or Safari 6+.

Bullhorn for Email requires a pre-existing subscription to the Bullhorn ATS/CRM for Staffing and Recruiting, an industry-leading system that helps you manage existing and prospective client relationships and configure your sales process to be maximally efficient.

For information on the benefits of the Bullhorn Staffing and Recruiting product suite, please visit http://www.bullhorn.com/products

For specific information on purchasing the Bullhorn ATS/CRM for Staffing and Recruiting, including pricing information, please visit http://www.bullhorn.com/how-to-buy/staffing-software

To contact Bullhorn Sales directly, please visit http://pages.bullhorn.com/WC1401_ContactSales.html or call 1.888.GoLive8 [1.888.465.4838], and press 1.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43277.d671b7da-02a3-41de-afd2-835cdf1f7b37.cca24694-e207-4256-ae2b-1c64bf832ad9.a6c7f23d-7e97-4dd8-925f-ca21b0a4ca90.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60919.d671b7da-02a3-41de-afd2-835cdf1f7b37.cca24694-e207-4256-ae2b-1c64bf832ad9.5e8838e7-2f4e-4338-98bc-eda6125eea4a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40381.d671b7da-02a3-41de-afd2-835cdf1f7b37.cca24694-e207-4256-ae2b-1c64bf832ad9.841e3273-20c7-4253-934a-39d4091bc502.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5501.d671b7da-02a3-41de-afd2-835cdf1f7b37.cca24694-e207-4256-ae2b-1c64bf832ad9.dc45bb85-0fff-4200-908c-372b1c284c81.png