https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52838.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.fa36af49-6e62-4932-bc5e-2473181ca6a4.png

Custom Signatures

IdeaSynthesis LLC

Perfect your email with a custom signature

Ever wanted to use a different signature for emails you send to different people? Running multiple businesses from the same account and want to make sure that every email is just perfect with the right email signature? Custom Signatures is for you!

- Add multiple signatures that can each be applied to any email

- Support for independent signatures for plain text emails and HTML emails

- Completely self-contained: no signature data is stored outside the add-in.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13357.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.71a82492-f696-40a1-b25b-0382d58962b6.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24436.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.8e64f042-cd8c-4cbd-b2e0-8ed1aa8ed398.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56232.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.dc3cc420-4564-4c82-92c7-7e00ec5196e7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58284.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.012236ac-638b-4a1a-b171-4215c24cf842.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32462.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.264dcef5-80d2-4a68-9b77-1a32920c6ab1.png