https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52543.85c33d68-53a0-4349-8478-dcb7da25584d.30002d53-32ee-468c-b0b4-50b8201ad286.3283a07e-bf1a-4ed9-8790-4c1c2b7667bf.png

KMailPrint

Keluro

KMailPrint converts your emails to clean and well formatted pdf files

KMailPrint, by Keluro converts your emails to beautiful PDF files.

You can choose the title of your PDF (include for instance the date or the name of the sender) to easily archive them on your hard drive.

Please feel free to give us your feedback at contact@keluro.com or on https://keluro.com

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52221.85c33d68-53a0-4349-8478-dcb7da25584d.30002d53-32ee-468c-b0b4-50b8201ad286.b3478c24-bd56-4cca-bec7-623137871077.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54330.85c33d68-53a0-4349-8478-dcb7da25584d.30002d53-32ee-468c-b0b4-50b8201ad286.650892ba-af49-441a-8478-4dff945189da.png