https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51919.0b731a11-9f4e-46f6-a7cf-cdad16f464ef.90653170-8aa8-4f8f-91a8-8d498ae17ccc.387b1cea-69b3-495f-a0b4-5086e7463759.png

Azure Machine Learning

AML Team

Use Azure ML web services

This Excel add-in enables you to use web services published by Microsoft Azure Machine Learning. All you need to do is add the web service by providing the URL (found on the API help page) and the API key (found on the API dashboard page). When you save the Excel workbook, your web services are also saved, so you can share the workbook with others and enable them to use the web service.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8460.0b731a11-9f4e-46f6-a7cf-cdad16f464ef.90653170-8aa8-4f8f-91a8-8d498ae17ccc.4b764272-5f2e-4522-8504-6b7b557c3bea.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52629.0b731a11-9f4e-46f6-a7cf-cdad16f464ef.90653170-8aa8-4f8f-91a8-8d498ae17ccc.867d9e5e-56ad-4f55-b8b3-8fcd20614bbb.jpeg