https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12757.443b0b78-3fa6-41b5-af33-35657f64831c.baa3b6f8-bc1e-4559-923f-3f97e9bddbd3.7152f023-820b-44fb-80ca-447c3e7aa745.png

Tilkee - Data-Driven Platform

Tilkee

Tilkee fuels your business by empowering your Sales and Marketing teams through reliable data

Tilkee is an online platform that makes cross-functional collaboration happen. Combining deep knowledge of sales enablement with augmented intelligence, the vision of the team behind Tilkee is to align marketing with sales and guide Sales, Product Marketing, Channel Enablement, and Customer Success teams towards digital transformation.

This add-in depends on an additional service and requires a Tilkee account. To use it you have to know how to use Tilkee

Internet Explorer 9 and previous versions are not supported by the add-in, upgrade to use it !

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47636.443b0b78-3fa6-41b5-af33-35657f64831c.baa3b6f8-bc1e-4559-923f-3f97e9bddbd3.ddcec639-05a8-4d91-97df-be2330e00d19.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47636.443b0b78-3fa6-41b5-af33-35657f64831c.baa3b6f8-bc1e-4559-923f-3f97e9bddbd3.ddcec639-05a8-4d91-97df-be2330e00d19.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16308.443b0b78-3fa6-41b5-af33-35657f64831c.baa3b6f8-bc1e-4559-923f-3f97e9bddbd3.ffc6c476-32b9-4ed4-aec5-23f0bba365c1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51834.443b0b78-3fa6-41b5-af33-35657f64831c.baa3b6f8-bc1e-4559-923f-3f97e9bddbd3.edb61c97-58ef-4b7f-a27b-7e9f96e7e575.png

  Các ứng dụng khác từ Tilkee