https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9463.2f3200be-0bb6-48ed-af58-807a239c67b9.745e65cc-1bc8-4a72-8cff-b739e71812e0.74e94fcc-1507-436c-84b9-9abfd812be31.png

Dapatkan Informasi Terkini mengenai Office 365

Aplikasi ini akan membantu pengguna yang hendak mendalami peningkatan produktivitas dengan Office 365. Aplikasi ini akan menjelaskan fungsi kunci Office 365 dan juga berbagai berita terkini mengenai Office 365

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51973.2f3200be-0bb6-48ed-af58-807a239c67b9.745e65cc-1bc8-4a72-8cff-b739e71812e0.58f405f4-4873-4e14-98a3-bed13ef37b56.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22501.2f3200be-0bb6-48ed-af58-807a239c67b9.745e65cc-1bc8-4a72-8cff-b739e71812e0.6d7fb20a-672f-41b4-8f04-eb90b8ba0236.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31368.2f3200be-0bb6-48ed-af58-807a239c67b9.745e65cc-1bc8-4a72-8cff-b739e71812e0.358e3d6f-3d53-491e-b4c0-4275b495cbd9.png