https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45630.7377d7e3-4f3a-44fd-bd57-70c15ca58db8.afa57425-a42a-4f3a-aa79-089f7e178efb.1e4d8a2a-f1e7-45a9-b60a-a4695bb67bcb.png

RedFlag Multi-Channel Messenger

Pocketstop LLC

Create and send messages via a multi-channel approach through RedFlag Multi-channel Messenger

RedFlag Multi-channel Messenger is a simple yet powerful add in that enables you to create and send messages via text, voice, social, email and more through Outlook.

You have the ability to create a message or use a message template and send it to your choice of distribution groups via your choice of communication channels. You can either send your message immediately or schedule it for later.

Features:

 • Send messages via Text, Voice, Social, Email and other custom channels configured for your RedFlag site.
 • Create a new message or select a pre-scripted template.
 • Select which distribution list you wish to receive the message.
 • Schedule the message for a later date.

IMPORTANT NOTE: The RedFlag Multi-channel Messenger will not operate without the necessary subscription. Learn more about RedFlag and how to sign up at https://pocketstop.com/microsoft-integration/

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58477.7377d7e3-4f3a-44fd-bd57-70c15ca58db8.afa57425-a42a-4f3a-aa79-089f7e178efb.8a8b384d-dff5-4c2d-954a-ac97b3b246bf.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15453.7377d7e3-4f3a-44fd-bd57-70c15ca58db8.afa57425-a42a-4f3a-aa79-089f7e178efb.d99adfa2-23b8-453d-8f00-fffc02564fd4.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5914.7377d7e3-4f3a-44fd-bd57-70c15ca58db8.afa57425-a42a-4f3a-aa79-089f7e178efb.aa44a143-6b04-4187-bf42-c876c6e00ce0.jpeg