https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5397.169c1035-d869-4907-a845-feffa701319b.85e75144-42d0-42a6-9ed3-4e23e0238251.b4584c40-c3a3-4b00-ba93-e1fd5a417a86.png

TimeZone Finder

Sangeeth Krishna

TimeZone Finder scans for Phone Numbers in the email and helps figuring out the TimeZone

TimeZone Finder scans for Phone Numbers in the email and helps figuring out the Area Information and TimeZone

1) This version only has look into North America and Canada [example pattern (235) 555-0110]

icon credit : http://icons8.com"

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40360.169c1035-d869-4907-a845-feffa701319b.85e75144-42d0-42a6-9ed3-4e23e0238251.335f107e-ad32-4dee-8a64-baddc2795a79.png