https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51375.285d9d27-6db6-4c38-b3ae-a013105f9cb4.268fe575-30a4-4d37-9048-b23f19175541.c038bd0c-aad9-4b73-8a8e-0bffd48738c6.png

Emojis

UpdateStar GmbH

Add emoji to emails

Adds an emoji task pane to Outlook (desktop and web) using the awesome EmojiOne emoji set. Features:

* History

* Categories

* Select preferred skin tone

* Search based on names and keywords

* Works for HTML and text only emails

Works only with Exchange, Office 365, or Outlook.com accounts, not IMAP or POP accounts. This is a limitation of Outlook add-ins in general. If you have both types of accounts, you can start writing an email using the Exchange-based account to get access to the add-in, then before sending switch to the IMAP/POP account using the "From:" dropdown.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49188.285d9d27-6db6-4c38-b3ae-a013105f9cb4.268fe575-30a4-4d37-9048-b23f19175541.7335cf9b-610b-431d-bfce-971978e0b82a.png