https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60290.41ec8970-077d-4a10-9d83-be598d1d75df.3017eeaf-d85c-4e08-b6c6-0e1a641a3f77.2a1436d6-fd91-4eb7-ae7a-8dae80091821.png

Recognize - employee recognition & rewards

Recognize

Send recognition and redeem rewards without leaving Outlook.

Easily send employee recognition to recipients of emails. View your company's social recognition feed. View your recognition profile to see the digital badges you've earned the most. Admins can administer the program from Outlook as well.

** Recognize subscription

Recognize is free to use! If your company is looking to customize your employee recognition program there is a fee for every user, go to https://recognizeapp.com/pricing to see the latest subscription pricing.

** Special note for first time users

Signing up and logging in may take up about one minute to complete.

Contact us for help - support@recognizeapp.com

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27289.41ec8970-077d-4a10-9d83-be598d1d75df.3017eeaf-d85c-4e08-b6c6-0e1a641a3f77.0a08fd5e-b2d3-442a-a6b7-7d65e05d0107.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27289.41ec8970-077d-4a10-9d83-be598d1d75df.3017eeaf-d85c-4e08-b6c6-0e1a641a3f77.0a08fd5e-b2d3-442a-a6b7-7d65e05d0107.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25497.41ec8970-077d-4a10-9d83-be598d1d75df.3017eeaf-d85c-4e08-b6c6-0e1a641a3f77.f99251d4-9a46-4236-b056-f3f79861541b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17944.41ec8970-077d-4a10-9d83-be598d1d75df.3017eeaf-d85c-4e08-b6c6-0e1a641a3f77.a9191286-fa0f-4160-8bc0-fdf76b5ae0cb.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44363.41ec8970-077d-4a10-9d83-be598d1d75df.3017eeaf-d85c-4e08-b6c6-0e1a641a3f77.d141ce0a-e0d0-4d45-b2b5-607f0c498875.jpeg