https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36559.90fde84c-4dca-42fd-b9ca-e3879f84ef04.a95787c2-bc38-4fb6-a5d3-9aadf1238238.984df0f7-a026-4e6f-b722-a3e52d16e79a.png

Finnish Community Info

Jari Kaipio

Software to search Finnish community contact information

This software can be used to search Finnish community information and load it into Excel sheet. You get community name and postal address information. Community form can be Housing cooperative, Public limited company, Limited company or Cooperative society.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52674.90fde84c-4dca-42fd-b9ca-e3879f84ef04.a95787c2-bc38-4fb6-a5d3-9aadf1238238.728877c3-5d22-4862-a1e9-f5bd3bde6d3c.png