https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45535.57bcbe12-03a7-4807-92e1-2f604ade3d92.c53a490d-0e8f-457f-8754-a3262b3972ee.39e51436-56c9-4d85-b7e0-0380170d4fa1.png

Invoice and Time Tracking - Zoho Invoice

Zoho Corporation Private Limited

Connect Zoho Invoice with your Outlook, and get key customer information right in your inbox.

Work better with Zoho Invoice and Outlook. With the Zoho Invoice for Outlook Add-in, you can access key customer information right in your inbox when you need it.

Without switching between apps, you can

- Add new contacts to Zoho Invoice from Outlook.

- Track invoices that have not been paid yet.

- Learn how much your customers still owe you.

- Keep yourself up to date with the notes entered for each contact.

- Track the activities performed in Zoho Invoice for each contact. ​

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65401.57bcbe12-03a7-4807-92e1-2f604ade3d92.c53a490d-0e8f-457f-8754-a3262b3972ee.2d8dfac2-4850-4d00-bc35-c40189ef0c00.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16401.57bcbe12-03a7-4807-92e1-2f604ade3d92.c53a490d-0e8f-457f-8754-a3262b3972ee.1ed5ad58-67f8-450f-a096-c7396a47d0cd.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64956.57bcbe12-03a7-4807-92e1-2f604ade3d92.c53a490d-0e8f-457f-8754-a3262b3972ee.758f7222-f985-460f-8ff5-7b32a014974e.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35430.57bcbe12-03a7-4807-92e1-2f604ade3d92.c53a490d-0e8f-457f-8754-a3262b3972ee.b9994069-583b-42da-8a95-b72c1cfca315.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45828.57bcbe12-03a7-4807-92e1-2f604ade3d92.c53a490d-0e8f-457f-8754-a3262b3972ee.347d88e9-1794-46e4-ad42-1b9ef5398336.jpeg