https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5935.7d48bb8c-ccfb-49dc-886c-a102df7f75e2.52516a3f-2a68-4518-bf09-3c54c611770c.e7424a69-83bc-4f02-b406-b334ff04a9f9.png

SecretaryBot

MySecretary

Help you to arrange 1:1 and team meeting.

You can hire your secretary from Office Store. Now your secretary help you to arrange 1:1 and team meeting through Microsoft Teams. You can reduce your tiresome time for arranging meeting.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4877.7d48bb8c-ccfb-49dc-886c-a102df7f75e2.52516a3f-2a68-4518-bf09-3c54c611770c.c79d7039-e6f1-4e4f-ae1d-b59ab148d634.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4877.7d48bb8c-ccfb-49dc-886c-a102df7f75e2.52516a3f-2a68-4518-bf09-3c54c611770c.c79d7039-e6f1-4e4f-ae1d-b59ab148d634.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62881.7d48bb8c-ccfb-49dc-886c-a102df7f75e2.52516a3f-2a68-4518-bf09-3c54c611770c.64c8f20e-be92-4158-ba5c-c370733c857b.png