https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16893.f772037e-3ec9-4803-862a-79f7c365fb7a.3af748e9-077e-4ba8-9213-55fb6659668a.a8950bf3-eee0-4c0e-98b4-1448ebacebf7.png

Alpha Outlook 助手

北京新橙科技有限公司

在撰写邮件时,可以双击插入您在Alpha系统中收藏的内容到正文中!

您需要使用现有的alpha账号登录。

此软件专门为律师设计,Alpha Outlook助手 是北京新橙科技有限公司出品的一款律师邮件协作软件。为您节省大量的合同审查时间,提高工作效率。

Alpha Outlook 助手的应用场景:

查看您在Alpha系统中的收藏夹

如果您想了解更多信息,请联系我们:http://www.icourt.cc

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60594.f772037e-3ec9-4803-862a-79f7c365fb7a.3af748e9-077e-4ba8-9213-55fb6659668a.a5c854b1-1aed-4524-8a01-22b255a2352d.jpeg