https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26550.15facd84-bcf4-41c3-a6a7-d15fecc3865f.c5eef04b-cc1a-4f1b-b05a-d8e29bf6ae2a.3e2e3039-f6ef-4755-a83d-d8c59bf0a58e.png

PipelineHealthCheck-D&SCheck

Shane Craven

PipelineHealthCheck-D&SCheck

PipelineHealthCheck-D&SCheck

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31773.15facd84-bcf4-41c3-a6a7-d15fecc3865f.c5eef04b-cc1a-4f1b-b05a-d8e29bf6ae2a.ac756812-1d30-46e0-b8e6-4611a5678f8b.jpeg