https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57710.1029fa52-34f6-40f6-8442-8172729f4aea.a8b701f0-ef60-49d6-b410-8e3f2fc01c2f.34b6413a-0087-4acd-b1a4-3ab751d1e7e3.jpeg

Beenote - Board Meeting Management Portal

Beenote

Meeting Management Portal for boards and teams, quickly create a meeting agenda from your calendar.

Meetings created from this Outlook Calendar add-in will be synchronized with the Beenote web application (app.beenote.io).

You can add your agenda items, as well as the time allotted for each.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56276.1029fa52-34f6-40f6-8442-8172729f4aea.a8b701f0-ef60-49d6-b410-8e3f2fc01c2f.e9764412-c816-4419-92c0-07ba3b0fd999.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30625.1029fa52-34f6-40f6-8442-8172729f4aea.a8b701f0-ef60-49d6-b410-8e3f2fc01c2f.93d92d46-7c96-45e6-ba15-e19aa1371548.png