https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59384.e4be1b35-7925-405a-99cd-473df44ad965.44f9cf8f-e174-4be7-9f21-aea45e00f15c.3e973b39-0ba7-453f-b83d-9f179307efe4.png

Skooler

Skooler AS

Skooler integration for Microsoft Teams

This Skooler app for Teams allows Skooler customers to get the full Skooler experience inside Microsoft Teams. It contains a set of configurable tabs that you can add to your teams to get access to relevant Skooler data. Collaborate on creating assignments, register absence or use the full Skooler solution without leaving Teams. The Skooler tabs are backed by each customers Skooler installation, so being a Skooler customer with a fully configured Skooler installation is required for the Teams integration to work.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51571.e4be1b35-7925-405a-99cd-473df44ad965.44f9cf8f-e174-4be7-9f21-aea45e00f15c.03ec5df2-3448-4278-a6db-ab1c462ad4b2.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2497.e4be1b35-7925-405a-99cd-473df44ad965.44f9cf8f-e174-4be7-9f21-aea45e00f15c.4d221b30-e6c0-4e29-9341-bb4b6d02d6bb.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47771.e4be1b35-7925-405a-99cd-473df44ad965.44f9cf8f-e174-4be7-9f21-aea45e00f15c.c8fbd20b-4deb-46fc-9dcd-fb488f52de8f.png