https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23549.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.9d868f7c-19a1-470e-a5b0-8bb4901f450c.png

MeetingRoomMap for Outlook

TNS Consulting ApS

Show location of your meeting room in a custom map.

Outlook Task pane add-in for meetings. Shows an overview map image/floor-plan with an indication of the current meeting room. Administrators can upload multiple map images/floor-plans and associate the organization's meeting rooms to maps including their precise location.

Use https://www.meetingroommap.net to sign up and administrate floorplans for use in the Outlook add-in.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33884.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.278e08b9-8927-40fe-beaf-4de1c60e5e45.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47932.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.c3cca3f9-6862-43d7-a587-f71165a71cb2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21702.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.97eac6e8-59e1-4a95-9d5b-2b4e34c572d7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18725.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.29380c71-38cc-4baa-9223-9eb367c50c6b.png