https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35451.747b2378-3930-4010-9d8d-88da3507ec48.b79c6d5c-2a64-4c5a-acc0-77b55ffdc376.ad41252a-927f-41bf-b479-ae255d1c41f7.png

Lunchbreak

Tudor Oprea

Make trips to your favourite lunch place more efficient by sharing a car ride with your work mates.

  • Organize lunch. Quickly schedule a lunch trip for your work colleagues. They can join you to your lunch destination.
  • Make friends. Find a lunch trip posted by one of your work colleagues and join it.
  • Be eco friendly. By sharing a car ride to your favourite lunch place you'll waste less resources.
Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31324.747b2378-3930-4010-9d8d-88da3507ec48.b79c6d5c-2a64-4c5a-acc0-77b55ffdc376.e7b3b88e-b4dd-4b1e-a8b0-517937b9c5d9.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56184.747b2378-3930-4010-9d8d-88da3507ec48.b79c6d5c-2a64-4c5a-acc0-77b55ffdc376.dbb35460-6091-43b7-a6f0-e6e4788b2321.png