https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40217.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.910e7ea5-6cf9-40a0-9b00-dd31523bfcd0.png

MailChimp

Microsoft Teams Ecosystem

Manage contacts and send email messages to subscribers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The MailChimp connector sends notifications about your email marketing campaigns. Mailchimp allows you to manage contacts and send email messages to subscribers.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32856.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.a3e84753-af34-42a9-9472-0a1aaa868b9a.png