https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36816.33d146c7-0830-4d2c-914b-cd496e6e63fb.49c87442-e125-40ee-bdf1-9bd2ae2b66ef.4f8c2c58-9a05-4067-8482-d0b7efe40baa.png

Actionable Messages Debugger for Outlook

bởi Microsoft Corporation

(17 xếp loại)

Allows Office 365 developers to inspect the actionable message card payload for debugging purposes.

Actionable Messages Debugger is a tool that allows developers to inspect the card payload in their actionable messages and identify why the card is not rendering.

To learn more about Actionable Message, visit:

Documentation: https://aka.ms/outlookactions

Card playground: http://aka.ms/cardplayground

Questions: https://stackoverflow.com/search?q=outlookactions

Report issues: onboardoam@microsoft.com

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37618.33d146c7-0830-4d2c-914b-cd496e6e63fb.49c87442-e125-40ee-bdf1-9bd2ae2b66ef.e0039107-aaa8-40cd-a167-590dad57a3c3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16411.33d146c7-0830-4d2c-914b-cd496e6e63fb.49c87442-e125-40ee-bdf1-9bd2ae2b66ef.a99dce8a-0059-42be-b3a1-593538442386.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8148.33d146c7-0830-4d2c-914b-cd496e6e63fb.49c87442-e125-40ee-bdf1-9bd2ae2b66ef.a2795856-6101-4cd8-bdca-35b027d20d3f.png