https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30333.766ffa7c-44b2-4549-9134-82a62d7119f8.b2708f93-375b-4201-be86-5948b2240820.45a5897a-7b30-4c2c-b6bc-6cf0af2c6bd6.png

CMAP for Outlook

CMAP Software

Access key CMAP funtionality and data right inside Outlook

Connect to CMAP directly inside Outlook to access contact details, pipeline, projects and much more. NOTE: To use CMAP for Outlook, you will need a full CMAP user account. For more details, please go to https://www.cmap-software.com

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62913.766ffa7c-44b2-4549-9134-82a62d7119f8.b2708f93-375b-4201-be86-5948b2240820.a645eff6-1894-4a2a-8be7-056fa518432a.png