https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35645.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.f32c004d-ee9a-4fb7-a3e3-8c52f1f03434.png

cloudplan for outlook

cloudplan GmbH

Create weblinks to share files and folders. Use folders for uploading and downloading.

NEXT LEVEL PRIVATE CLOUD STORAGE & COLLABORATION

Fully integrated solution for Private Cloud Storage, collaboration and chat. 100% data sovereignty. Runs in cloud, local, hybrid or multi-cloud environments. Simplify your private cloud!

The cloudplan outlook add-in:

- Create weblinks to share files and folders

- Folders can be used for uploading and downloading

steps

- Create a cloudplan account: https://www.cloudplan.net

- Add content to your account via the web portal or desktop app

- Share the content with this add-in

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63507.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.59a8ee55-2bcb-4264-a370-6c7dccb49f28.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63507.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.59a8ee55-2bcb-4264-a370-6c7dccb49f28.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37295.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.fad026f2-959f-43ee-85ea-7237248b627d.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18497.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.ae4ec229-a9cd-4cc9-a9d9-9b46dbcdf75c.png