https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23049.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.3d7250ee-7dfc-41eb-9231-e6011cd099c5.png

Share Mail via PDF

zeal aps

Easy way to export emails to pdf for sharing or printing

Simply click the add-in button and a selection pane will open, in the selection pane you can export the current email as a pdf. It will open in a new tab (for web) or a new browser window (for iOS, Android, Outlook and Outlook for Mac)

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47446.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.f0dbd099-6eda-4d8d-8068-704aec361c56.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26721.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.9df11b2c-37a3-46ca-8df4-c8aa90e66e06.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33821.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.9ad1ac40-ccab-4194-89a4-b11bbfc9d249.png