https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21170.0d8291dd-2497-42bb-a71d-db167522bf7a.c91d6c95-b889-4e9e-987f-60526a109826.14a69328-6945-4aa0-952e-f3c7941b3a67.png

Keyhouse

Keyhouse Computing Ltd

Keyhouse Outlook integration. Enable Keyhouse facilities in outlook

Save e-mail and attachments to your Case/Matter in Keyhouse from your Mobile, Tablet, Desktop

Attachment documents from keyhouse to e-mail

Access Keyhouse Case/Matter email address for quick reference.

We have add a number of images with some more branding and outline more of the functionality

A Keyhouse365 Account is required to use this add-in,

For more information contact Keyhouse at info@keyhouse.ie or by phone +35312902222

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55205.0d8291dd-2497-42bb-a71d-db167522bf7a.c91d6c95-b889-4e9e-987f-60526a109826.5fd1a0c3-9c0b-4075-8503-1b90fd643daf.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34944.0d8291dd-2497-42bb-a71d-db167522bf7a.c91d6c95-b889-4e9e-987f-60526a109826.64b28875-cd80-4960-9b3a-c09bbf2f1b9d.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31917.0d8291dd-2497-42bb-a71d-db167522bf7a.c91d6c95-b889-4e9e-987f-60526a109826.1f597368-962c-42d3-b511-b06680f90665.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40077.0d8291dd-2497-42bb-a71d-db167522bf7a.c91d6c95-b889-4e9e-987f-60526a109826.011159c5-ad85-4cd0-a7d9-024102c3aa13.jpeg