https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5687.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.3aa970bb-15fc-4eab-8e36-9edd7af9ab9a.png

DIARIO

Telefonica Digital España

Perform a malware scan of your attachments without compromising your privacy thanks to DIARIO

DIARIO bridges a natural gap that antiviruses do not usually match. DIARIO is not intended to replace antiviruses, but to cover the gap with fresh samples: DIARIO is especially good detecting them. DIARIO helps detect fresh malware without compromising your privacy or sharing content.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33625.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.7f7994ae-df59-49cd-b08e-5a8e6ea7c026.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33625.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.7f7994ae-df59-49cd-b08e-5a8e6ea7c026.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64119.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.74f0c551-e9c8-4a93-990b-01cd496fd797.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47665.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.dac1b3a1-487a-4ba1-b25e-4c14cd8d40b1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49888.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.d1d86d58-2026-497d-9037-f83027760f30.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30801.a9816cd3-1d56-43c6-b3a0-26673a9b83f7.5de0831c-0685-43a0-aabf-b58ee142081c.48c40ee1-a2a2-430c-9616-db7115f37db1.png