https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26344.35a88cf0-8b2b-454b-b952-a5ccb8fc3940.85c17613-af9e-4a5b-8387-309bced556d4.40ab4043-bcc3-4bda-9695-98b345e38fa1.png

Lucid Meetings for Outlook

Lucid Meetings

Schedule Lucid Meetings using Outlook to Get Actionable Meeting Results, All In One Place.

Lucid helps everyone confidently run successful business meetings with a clear agenda, documented decisions and action items, and professional follow-up.

This integration allows you to schedule meetings in Lucid Meetings without leaving your calendar.

Get Started

From the Lucid Meetings for Outlook add-in, existing Lucid Meetings users log in to Lucid Meetings to enable the add-in.

Note: you will need access to schedule meetings in one or more Lucid Meetings rooms to use this add-in.

Not already a Lucid Meetings user? Sign up for a Lucid Meetings account from within the add-in. Then, click Add Meeting in Lucid Meetings to start a free trial.

Tips For Getting Started with Lucid Meetings:

New to Lucid Meetings?

Take the new user tour that appears when you start a trial and follow the prompts. Then to learn more, click the Support link in Lucid Meetings to access help articles, training videos, meeting templates, and more.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46439.35a88cf0-8b2b-454b-b952-a5ccb8fc3940.85c17613-af9e-4a5b-8387-309bced556d4.5b3f4ea4-aefa-4fd4-b6bc-3a96c8ca0771.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30062.35a88cf0-8b2b-454b-b952-a5ccb8fc3940.85c17613-af9e-4a5b-8387-309bced556d4.c2c1ce1b-f5dc-4b55-94d0-70521d2a2388.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49550.35a88cf0-8b2b-454b-b952-a5ccb8fc3940.85c17613-af9e-4a5b-8387-309bced556d4.0e136bd2-27df-4bec-959d-6073c915b52a.png