https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31500.7f421e26-ac40-46b2-ad11-17d736525631.6db9b62c-0011-4e1b-a31b-2b38edb58a46.741fbb8a-019c-49a7-9943-e8ea4b45bd4c.png

Mavenir Connect for Outlook

Mavenir

Easily add Mavenir Connect online meetings to your meeting appointments in Outlook.

Mavenir Connect is a mobile-native, Unified Communications and Collaboration as a Service solution that enables teams to meet and collaborate with high definition audio, video, and screensharing. Includes rich mobile-native messaging, high fidelity voice and video calling, and collaboration – all within the same application.

Mavenir Connect is a subscription-based service. To use this Outlook plug-in requires that your company subscribes to Mavenir Connect.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34345.7f421e26-ac40-46b2-ad11-17d736525631.365d6231-c8aa-4b51-b732-cee57ca51899.059bdf7e-f7e3-4ce4-8c85-3cf159c64377.png