https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39662.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.d6ffade2-2aa2-450c-8c35-3773cf865926.png

Snooze Bot

Augmentech Ltd

Snooze Microsoft Teams messages and get reminded about them at a convenient time.

Have you received a Microsoft Teams message and couldn't address it immediately? Did you wish there was a way to snooze the message so that it arrived later? You can now do exactly that with the Snooze Bot! Snooze your messages in personal chats, group chats and Microsoft Teams channels. When the specified time arrives, the bot will send you a personal card reminding you about your snoozed message. From the personal card, either you can go directly to the Microsoft Teams message or you can snooze the message again. Icons made by Pixel perfect and Freepik from https://flaticon.com

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48341.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.9d64da3c-68e9-4d73-a72a-60491f864fc1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33314.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.7d2fffff-ad68-4ad5-9bbf-b5f7b737fa71.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42135.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.888eed10-915e-4f47-9cc9-1269ca2c2685.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22732.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.c67f49e6-d3ac-453c-9f59-7721c514b2ed.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59845.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.3c423f8f-0c2a-4b74-9951-5b4af4811fec.png