https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19288.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.0c7bf63b-f495-4b8a-bf81-9ffd83be6075.png

The MyWorkDrive App allows you to access file share folders in Microsoft Teams

The MyWorkDrive App allows you to integrate MyWorkDrive File Share Access, Web editing and File Management into Microsoft Teams.The [MyWorkDrive](https://www.myworkdrive.com) App allows you to integrate MyWorkDrive File Share Access, Web editing and File Management into Microsoft Teams. With this integration you can perform the following actions in Microsoft Teams:


• Add MyWorkDrive as a tab in Microsoft Teams

• View/Edit Office Files in Office Online

• Upload/Download/Rename and Delete files

• Create internal file share links to connect MyWorkDrive accessible files to tasks in Microsoft Teams.

MyWorkDrive is a software service managed by your internal IT that allows you to access, manage and view company files stored on Windows File Shares using any Web Browser, Mapped Drive or Mobile Client and now you can access in Microsoft Teams!   Your company must be running MyWorkDrive software internally to use this app in Microsoft Teams.   For more information visit our MyWorkDrive Support site.

 

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27633.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.b5c1c1e0-b1be-4993-86e7-b2caaaf71d5d.png
    /images/videoOverlay.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27633.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.b5c1c1e0-b1be-4993-86e7-b2caaaf71d5d.png