https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46887.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.19f5938b-e29f-4a4a-8816-bcb141687751.6aef9203-7083-43e1-8c74-7ca63587ddc6.png

Slido

Slido

Live polling and Q&A for your Teams Meetings

Make your meetings more interactive with live polling and Q&A directly in Microsoft Teams.

📊 Create word clouds and other live polls to get instant feedback

🏆 Run a competitive quiz with leaderboard

🙋‍♀️ Collect the most burning questions with live Q&A

Simply have it all in one place - both presenters and attendees can interact without ever leaving Teams Meetings.

This app does not support Teams Live Events.

For more information go to: slido.com/teams

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40003.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.690a0c20-3014-4c69-a8c8-546d93a90474.f60ab775-a5b0-455b-b2ff-e77588eabb41.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40003.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.690a0c20-3014-4c69-a8c8-546d93a90474.f60ab775-a5b0-455b-b2ff-e77588eabb41.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53477.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.19f5938b-e29f-4a4a-8816-bcb141687751.4c7ecc3a-2bac-4093-a303-054abeefc404.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53100.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.19f5938b-e29f-4a4a-8816-bcb141687751.7cce7d67-c0b5-482b-96d5-34d8090e24d8.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10896.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.19f5938b-e29f-4a4a-8816-bcb141687751.896ab5f2-4037-4d5f-80da-f7bcc50b3fda.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.360.6d102fdc-a76f-476d-b368-f11f7a42df15.19f5938b-e29f-4a4a-8816-bcb141687751.3bb71688-a792-43e1-8e09-382c200eaed3.png