https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44453.1c6a2c58-4a17-444d-a53f-e0e81618533e.affabfa3-c6cf-416f-a50b-9eb5529cc02f.0b8b80f1-01d8-4ac2-9348-ea114cfd9d2e.png

TTS Platform

Tradetech Solutions

This AddIn connects to the TTS Platform CRM allowing a manufacturers agents to manage sales activity

Ability for TTS Platform users to view quotation activity (stored in TTS Platform) of an individual based on selecting an email, within their Outlook program, from that individual. Connect to TTS Platform contacts allowing the user to create emails from their companies TTS Platform contacts.

This Outlook AddIn requires an user account from TTS Platform. Charges will apply bases on the subscription signed up for. Please contact us to sign up today. https://www.tradetechsolutions.com/TTSContactUs.html

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43477.1c6a2c58-4a17-444d-a53f-e0e81618533e.affabfa3-c6cf-416f-a50b-9eb5529cc02f.2bf618b6-cd02-4ccb-8c08-d23a7f4a500c.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13947.1c6a2c58-4a17-444d-a53f-e0e81618533e.affabfa3-c6cf-416f-a50b-9eb5529cc02f.2e3bb356-75af-496c-9f0f-b28d2d93c9f4.png