https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52224.d7c090ed-fcdd-4023-abc2-31df92e3d695.6cce7617-2ecc-4e9b-9fb8-815596aac5d6.f0cecfe1-fe9c-4804-a063-44fb7e4b0913.png

Bugsnag Notifications

Bugsnag

Full-stack error monitoring and application stability management platform.

Bugsnag monitors full stack application stability so you can make data-driven decisions on whether you should be building software or fixing bugs. While automatically detecting software bugs in mobile, web, and backend applications, Bugsnag groups issues by root-cause, sorts by business impact, and displays alongside rich diagnostic data, which enables teams to reproduce and fix each bug.

Find out more at bugsnag.com.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34226.d7c090ed-fcdd-4023-abc2-31df92e3d695.6cce7617-2ecc-4e9b-9fb8-815596aac5d6.e85aca79-5609-4108-8a97-24800c766fec.png