https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30695.80351b67-71e2-4c84-97e7-6116e47f34c7.896ba0ae-840e-425e-b145-0da63e1b9f24.b4486321-6d18-42a4-a576-b760a14f35ac.png

CI-Signature

ci solution GmbH

Preview for server-side attached Signatures and Disclaimers

Eliminate proliferation in employee e-mail signatures efficiently and permanently

Professional, uniform and CI-compliant e-mail signatures throughout the company

Time and cost savings through central administration and control without access to client PCs

Plan and automate actions (e.g. trade fair dates, product applications) weeks in advance

First-class support: accessible, competent, helpful and fast.

For use our Services are needed: CI-Sign and CI-Disclaimer

Prices and Features: https://cloud.ci-solution.com/product.aspx

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17745.80351b67-71e2-4c84-97e7-6116e47f34c7.896ba0ae-840e-425e-b145-0da63e1b9f24.5e9ef825-9e8a-4753-a105-4d255c8aa9fb.png