https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31577.40909fe2-0883-4884-baf4-3395a9d032d3.ff8e572c-461d-4e50-bbb9-58b9a9abcd9f.ed51a114-7e98-4d33-bf04-2c1fc7c25941.png

Collaboard is a beautiful collaborative online whiteboard for remote working.

Shorten the distances and make your team quickly work together, wherever they are and from any device. With Collaboard, you can make it real, now.

Collaboard is an online whiteboard solution for real-time collaboration. With Collaboard, online meetings become more productive, creative, interactive, and fun.

Collaboard is a product from Switzerland with an extremely high data security level and different hosting options.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63045.40909fe2-0883-4884-baf4-3395a9d032d3.ff8e572c-461d-4e50-bbb9-58b9a9abcd9f.733b4b64-8cde-4c94-a3e4-6cb9799f0c7d.png
    /images/videoOverlay.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63045.40909fe2-0883-4884-baf4-3395a9d032d3.ff8e572c-461d-4e50-bbb9-58b9a9abcd9f.733b4b64-8cde-4c94-a3e4-6cb9799f0c7d.png