https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36941.bf2f4712-1341-4e56-9f01-ebe4f3f54777.40069a14-8b39-45bc-91b1-d24d56e07dd3.1b53fc61-11b3-47ab-b041-2fb335401fc3.png

Cantonese for Excel

Nathan Hammond

Cantonese Tools for Excel

Cantonese for Excel provides formulas to facilitate working with Cantonese romanization in Excel.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể đọc và thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33650.bf2f4712-1341-4e56-9f01-ebe4f3f54777.40069a14-8b39-45bc-91b1-d24d56e07dd3.9c8a28df-4db1-488a-814c-7c12d2509f81.png