https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55871.fa0feedc-48b1-49a5-91b3-5dd122008e91.723d4b20-a20f-442e-a1bf-bada8f5fffd1.e724ad8f-451f-420d-a9b6-a6a4157811c3.png

iCIMS for Microsoft Teams

iCIMS

Để biết các chức năng đầy đủ của phần bổ trợ này, hãy tải ứng dụng web iCIMS for Microsoft Teams:

Accelerate hiring decisions with iCIMS Talent Bot

iCIMS Talent Bot works with Microsoft Teams to bring recruitment workflows from the iCIMS Talent Cloud into your hiring team's everyday flow of work. ICIMS Talent Bot gives interviewers the ability to provide interview feedback during or after live video meetings directly within Microsoft Teams. Interview feedback feeds directly into iCIMS Applicant Tracking, saving recruiters time spent collecting feedback, while enhancing the hiring team experience, and enabling accelerated decision making.

Benefits

 • Enhance the hiring team experience: Bring recruitment workflows into the tool your hiring managers, recruiters, and other interviewers already use every day.
 • Make faster virtual hiring decisions: Capture interview feedback from your hiring team in their flow of work for improved response rates and faster decision making.
 • Save recruiters' time: Skip the extra follow-up meetings and manual tasks by automating interview feedback collection from your hiring managers.

Features

 • Live interview feedback: Create interview feedback forms in iCIMS Applicant Tracking and make them available in a heads-up display directly within Microsoft Teams while interviewing candidates.
 • Post-interview feedback: Decrease the latency between the completion of an interview and feedback capture. Interviewers can submit post-interview feedback without ever logging into iCIMS through feedback cards made available in Microsoft Teams.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38236.fa0feedc-48b1-49a5-91b3-5dd122008e91.723d4b20-a20f-442e-a1bf-bada8f5fffd1.c809fb74-77f0-4426-9320-ffb254d77bad.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12481.fa0feedc-48b1-49a5-91b3-5dd122008e91.723d4b20-a20f-442e-a1bf-bada8f5fffd1.4a5628ce-89b3-40a9-9d8c-01572ab938b9.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22935.fa0feedc-48b1-49a5-91b3-5dd122008e91.723d4b20-a20f-442e-a1bf-bada8f5fffd1.d70f4c60-4cbc-41f5-910d-6c23d9d4ec5f.png