https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52145.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.bf4a97d2-7c25-4efb-956b-993b32d02dcb.png

JioMeet

Jio Platforms Ltd

JioMeet for Microsoft Teams

Experience High Quality, Secure and Reliable JioMeet Video Conferencing from Microsoft Teams. Made in India and made for the world, stay connected and work from anywhere. In order to enjoy the experience, SignUp using https://jiomeetpro.jio.com/signup to enjoy JioMeet features. To know more visit https://jiomeetpro.jio.com/home

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42112.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.c0264c67-99af-4bd9-9745-f7bc0ddfeab9.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42112.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.c0264c67-99af-4bd9-9745-f7bc0ddfeab9.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29307.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.67e36845-6f10-4f4d-b4a6-db638ed1c35f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26802.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.b7524043-4dd6-4ac0-a6d8-c4cc5143908f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34343.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.5a8a33a7-a80f-4c7a-bfdc-a70916d52a29.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34562.ba677089-125b-42c9-942c-8b5720267b7d.fec20ea4-acbb-4e97-acf0-1bd7ccdbc699.4fa4132b-7613-4173-a977-abac9f504d29.png

  Các ứng dụng khác từ Jio Platforms Ltd