https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49656.e76ec6c7-ecc7-44a7-8508-059f99ed764c.128900e6-b1b4-4bdf-b7c8-e3e8afd482d7.e261dc4e-85f2-46da-b82f-018bb807e398.png

Nimble Add-in for Outlook

Nimble Information Strategies Inc.

Nimble Smart Cloud uploader for Outlook

Upload your emails to Nimble Smart Cloud Directly from Microsoft Outlook (this functionality requires a paid subscription to Nimble Smart Cloud services)

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1710.e76ec6c7-ecc7-44a7-8508-059f99ed764c.108f0130-a022-4222-a790-66369df5a81b.2308ba18-4ee6-45ad-a714-9930dce7094e.png