https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60212.c0582f15-83d6-4808-baac-41c12740afc4.0845c92d-3952-45a8-aa04-73bcfa4e5211.2c503483-2e23-4890-9d61-e1de831d5086.png

o9 Market Intelligence

o9

Market insights towards impactful decisions.

o9 Market Intelligence powered by NLP to provide market insights to make impactful decisions for users with the help of this extension.

Please visit our Website to learn how to use Market Intelligence solution to enrich Business Planning processes and the platform is powered by an integrated insightful real time market intelligence.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29616.c0582f15-83d6-4808-baac-41c12740afc4.0845c92d-3952-45a8-aa04-73bcfa4e5211.3bb45f26-dcb8-4e4a-9860-fa50ed0f99cd.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54820.c0582f15-83d6-4808-baac-41c12740afc4.0845c92d-3952-45a8-aa04-73bcfa4e5211.74712cad-dbb0-4bf9-b1b0-dd0f40287d7b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15022.c0582f15-83d6-4808-baac-41c12740afc4.0845c92d-3952-45a8-aa04-73bcfa4e5211.526dff2f-b775-479b-a44c-989243f24a70.png

  Các ứng dụng khác từ o9