https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14649.5d50e801-e86a-4438-b614-39319585a9a4.31c6c445-1495-41f7-bc26-b9b64e0f4c7b.1d392b54-97e9-4608-bfbb-7fb5260e4876.png

Insert HTML by Designmodo

bởi Designmodo Inc.

(4 xếp loại)

Send custom HTML emails using your Outlook email.

Insert any HTML into Outlook. Send custom HTML emails using your Outlook email. Just install the add-in and send the HTML emails to your contacts.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43666.5d50e801-e86a-4438-b614-39319585a9a4.31c6c445-1495-41f7-bc26-b9b64e0f4c7b.4d529651-e96e-48f3-b9d3-69e4dec9a760.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57193.5d50e801-e86a-4438-b614-39319585a9a4.31c6c445-1495-41f7-bc26-b9b64e0f4c7b.e983d20d-5a46-4c68-af24-8b781fa88bbb.png