https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58894.a1267489-97e0-4220-bffb-57a079ea96dc.01d5ca2e-5750-474a-a776-47e545be468a.ded44c36-546c-48a1-8a52-38bf2bdc9d23.png

SEPPmail Encrypt with Read Receipt

SEPPmail

Enforce encryption with read receipt through your SEPPmail appliance.

This addin allows you to mark an email directly from Outlook for Web, macOS and Windows for encryption with read receipt by your SEPPmail appliance.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56574.a1267489-97e0-4220-bffb-57a079ea96dc.01d5ca2e-5750-474a-a776-47e545be468a.d6096f27-7bc2-4044-95ab-e542713f7787.png