https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45657.8eeafa34-1b78-434c-86c5-1bacf5955dbd.40d12cb6-8348-4cb3-848b-b8ed0fc231e3.c1c9e7f0-08d9-43de-998f-6b716d7e8798.png

ARGUS Spot

ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG

Stay up to date with the latest news

Stay up to date with the latest news

Stay on top of the current company and industry news thanks to ARGUS Spot for Microsoft Teams. Read the daily media review where your communication takes place.

 

How to get started?

  1. Add the Argus Spot app to Microsoft Teams.

  1. That's it - from now on, you will also receive your media reviews in Microsoft Teams.

 

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23474.8eeafa34-1b78-434c-86c5-1bacf5955dbd.40d12cb6-8348-4cb3-848b-b8ed0fc231e3.5c024911-056f-4fc2-b109-9972f316c62d.png