https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27164.6d6c9f33-11c0-40aa-a22b-acce68805aa9.b6e8aa35-cb9b-4ee6-b09a-62034f6cadff.82a99379-b8a6-46e4-a7b3-d03789a6af7b.png

TAMPLO connects meetings to actions plans.

TAMPLO makes remote work and collaboration easy by providing a solution which connects meetings to action plans. You will no longer go out of a meeting wondering: “Now who does what? ".

TAMPLO allows people to prepare meetings online and get a clear action road map at the end.

The actions decided during the meeting are then centralized in a collaborative platform that you can organize and configure.

TAMPLO helps you improve teamwork and reduce inefficient meetings and follow up.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53793.6d6c9f33-11c0-40aa-a22b-acce68805aa9.b6e8aa35-cb9b-4ee6-b09a-62034f6cadff.eaac4013-35d2-4139-b5cf-35eac7a3f523.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53793.6d6c9f33-11c0-40aa-a22b-acce68805aa9.b6e8aa35-cb9b-4ee6-b09a-62034f6cadff.eaac4013-35d2-4139-b5cf-35eac7a3f523.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21594.6d6c9f33-11c0-40aa-a22b-acce68805aa9.b6e8aa35-cb9b-4ee6-b09a-62034f6cadff.b525c397-170d-4575-b15b-876566dfc13f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60838.6d6c9f33-11c0-40aa-a22b-acce68805aa9.b6e8aa35-cb9b-4ee6-b09a-62034f6cadff.a9b1ff9a-f80d-4472-bc22-835a19269f41.png